กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพัฒน์นรี ศรีงิ้วราย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุชาติ ช้อยประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ