ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 กันยายน 2565 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ จัดการอบมรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องเกียติยศทองสีเข้ม โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ มอบเกียรติบัตร ของที่ระลึก ทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งข้น และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
วันที่ 6 กันยายน 2565 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้ นักรียนมีความรู้ ความข้าใจ และความตระหนักถึงภัยอันตราย และความเสี่ยงต่อยาเสพติด
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
วันที่ 6 กันยายน 2565 นายอำมรินทร์ สร้อยมณี เป็นตัวแทนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมการเสวนา หัวข้อแนวทางการดำเนินงานต้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ผ่านเพจ One Teacher Team
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
วันที่ 1 กันยายน 2565 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ จัดกิจกรรมวิถีพุทธและค่ายคุณธรรม(ค่ายธรรมศึกษา) ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาความประพฤติ
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 โรงเรียนงิ้รายบุญมีรังสฤษดิ์ จัดการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน ครั้งที่ 4/2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 โรงเรียนงิ้วรายบุญรังสฤษดิ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องเครื่องปั้นดินเผา สู่เยาวชนท้องถิ่น โดย คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิล ณ หอประชุมกนกพฤกษ์ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 คณะครู นักเรียน เข้าอบรมโครงการส่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการปองกัน และบรรเทาสารารณภัย จัดโตยองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด(กีฬาภานใน) ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นวันที่ 2 โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา E -sport บาสเก็ตบอล แบตมินดัน เป็นต้น
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 65
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด(กีฬาภานใน) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 65
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายกัมพล โพธิ์ระดก ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ "ความท้าทายสำหรับผู้นำยุคใหม่ VUCA WORLD" ณ มาแคนน์รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 65
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน วาดลายไทยกนก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกิจกรรมตลาดนัดอาชีพช่างทองหลวง
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 65
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ภายใต้การบริหารงานของนายกัมพล โพธิ์ระดก จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 65
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหา 2565
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 65
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ จัดพิธีมอบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ให้กับนักเรียน ชั้น ม. 1 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคม ศิษย์เก่าโรงเรียนงิ้วราบุญมีรังสฤษดิ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 65
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายกัมพล โพธิ์ระดก ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ร่วมประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2565
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 65
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โดยมีนายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 65
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โรงเรียนในโครงการ innovation for y hai education (IFTE)วิจัยนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม ระยะที่สองปีงบประมาณ 2565 ด้านการจัดการเรียนรู้ นิเทศเยี่ยมช
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65