กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพิษณุ ใจดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเกศินี สินสอน
ครูผู้ช่วย