กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพิษณุ ใจดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวเกศินี สินสอน
ครูผู้ช่วย