กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพิษณุ ใจดี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวเกศินี สินสอน
ครู