กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอนุชิต กรีแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายมานะ ถูวะการ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเฉลียว เขียวพระอินทร์
ครูชำนาญการ

นายนรวัฒน์ กิจพานิชย์เจริญ
ครูชำนาญการ