กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายมานะ ถูวะการ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวัฒนา สร้อยสังวาลย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1