กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอนุชิต กรีแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเฉลียว เขียวพระอินทร์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นายมานะ ถูวะการ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวัฒนา สร้อยสังวาลย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1