ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 64 เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564
13 พ.ค. 64 ถึง 14 พ.ค. 64 ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ (ม.1 และ ม.4)
09 พ.ค. 64 ประกาศผลสอบและมอบตัว ม.4
08 พ.ค. 64 ประกาศผลสอบและมอบตัว ม.1
01 พ.ค. 64 คัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
09 เม.ย. 64 รับวุฒิการศึกษา นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
01 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบนักเรียน ม.1-ม.6 ในระบบ SGS
31 มี.ค. 64 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
26 มี.ค. 64 นำเสนอโครงงานของนักเรียน โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังกฤษดิ์
22 มี.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 64 นักเรียนมาเรียนตามปกติ ติดตามงาน ผลการสอบกับครูประจำวิชาและปรับผลการเรียน
16 มี.ค. 64 ถึง 19 มี.ค. 64 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
01 ก.พ. 64 เปิดการเรียนการสอนตามปกติตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์