ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียนที่ 1/2566
12 พ.ค. 66 อนุมัติจบปีการศึกษา ม.3 ม.6 (รอบสอง)
31 มี.ค. 66 อนมัติจบปีการศึกษา ม.3 ม.6 (รอบแรก)
13 มี.ค. 66 ถึง 17 มี.ค. 66 แก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 (ทุกระดับชั้นน)
10 มี.ค. 66 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ (SGS)
07 มี.ค. 66 ถึง 09 มี.ค. 66 แก้ไขผลการเรียน (ทุกระดับชั้น)