คณะผู้บริหาร

นางสาวพุทธชาติ สุขาบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุชาติ ช้อยประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

นางพัฒน์นรี ศรีงิ้วราย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายเฉลียว เขียวพระอินทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายอนุชิต กรีแสง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ