ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ สถานศึกษาโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลงิ้วราย  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์ 73120 โทรศัพท์ 034-109810  โทรสาร 034-109811  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่  6    เนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน  20  ตารางวาเขตพื้นที่บริการการศึกษา ตำบลงิ้วราย, ตำบลลานตากฟ้า, ตำบลไทยาวาส, ตำบลมหาสวัสดิ์

ประวัติ

โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา แบบสหศึกษาสังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2503 และเริ่มเปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2504

เหตุผลที่มีการก่อตั้งโรงเรียน

ท่านพระครูปริมานุรักษ์ (บุญมี สุขาบูรณ์) อดีตเจ้าอาวาสวัดงิ้วราย ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2503 ถึงนายอำเภอนครชัยศรี (ในขณะนั้นคือนายสงวน  สาริตานนท์) แจ้งว่าท่านพระครูปริมานุรักษ์ กรรมการวัดงิ้วรายซึ่ง ได้แก่ นายเจ็ง  มฤคพิทักษ์ นายเลื่อน สิริไพโรจน์ นายหนู  เสงี่ยมพันธ์ นายอู๋ เดชประสาท นายวงศ์  จันทโชติ นายมานิต เยี่ยมอภิชาต นายสำลี  คงอยู่ นายมี สังข์ภิรมย์  นายบุญทวี ยิ้มศรีใส และบุคคลสำคัญในท้องถิ่นคือนายวุ่น  ทองสิมา (อดีตผู้จัดการบริษัทสุพรรณขนส่ง ประจำท่าเรืองิ้วราย)นายสรรค์ ชื่นชมภู พร้อมด้วยประชาชนในตำบลงิ้วรายและตำบลวัดสำโรงมีความประสงค์ที่จะให้มีการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่ตำบลงิ้วรายด้วยเหตุผลสำคัญดังต่อไปนี้

1. ประชาชนมีความประสงค์และมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรหลานของตนให้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้ ซึ่งในขณะนั้นอำเภอนครชัยศรียังไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ นักเรียนที่จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จึงต้องไปเรียนในตัวเมืองนครปฐมหรือที่กรุงเทพฯ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากนักเรียนบางคนไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ เพราะผู้ปกครองมีฐานะยากจน

2. ตำบลงิ้วรายมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น หากเปิดโรงเรียนในตำบลนี้จะมีนักเรียนจากทำบุญใกล้เคียงหลายตำบลสามารถมาเรียนได้ เช่นตำบลวัดสำโรง ตำบลมหาสวัสดิ์ ตำบลศาลายา ตำบลสัมปทวน ตำบลคลองโยงตำบลห้วยพลู ตำบลบางพระ ตำบลไทยาวาส เป็นต้น

3. ตำบลงิ้วรายอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีประมาณ 4 กิโลเมตรการไปมาสะดวกทั้งทางรถไฟและทางเรือ

ในระยะเวลาใกล้เคียงกันนี้ประชาชนท้องที่ตำบลท่าตำหนัก ภายใต้การนำของพระวินัยวงศาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าตำหนัก ก็ได้มีหนังสือถึงนายอำเภอนครชัยศรี ขอเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ตำบลท่าตำหนักเช่นกันจังหวัดจึงมีหนังสือลงวันที่ 18 ตุลาคมพ.ศ 2503 ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น คือ นายพล  วงศาโรจน์ถามมายังอำเภอนครชัยศรีว่า ควรจะเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่ใด และให้อำเภอแจ้งไปยังจังหวัดด้วยว่าผู้ดำเนินการก่อตั้งจะสามารถจัดหาสิ่งใดให้แก่ทางราชการ เกี่ยวกับการก่อตั้งโรงเรียนได้บ้างท่านพระครูปุรินุรักษ์ได้มีหนังสือแจ้งอำเภอว่า วัดและประชาชนตำบลงิ้วรายยินดีที่จะยกที่ดินประมาณ 12 ไร่ ให้เป็นสถานที่สร้างโรงเรียนและรับปากว่าจะหาหาเงินสมทบทุน ในการปลูกสร้างโรงเรียนในจำนวน 50,000 บาท และจัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ครู นักเรียน กระดานดำ ตู้เก็บเอกสาร เป็นต้น อย่างไรก็ตามอำเภอก็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะสร้างโรงเรียนที่ตำบลงิ้วรายหรือตำบลท่าตำหนักเนื่องจากเห็นว่าทั้งสองตำบลต่างมีเหตุผลและความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ดังนั้นผู้นำของทั้ง 2 ตำบลจึงต้องชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็น และรายละเอียดต่าง ๆ กันต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและเจ้าหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการ

และแล้วก็ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 30 พฤศจิกายนปีพุทธศักราช 2503 โดยหม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น ให้เปิดโรงเรียนวิสามัญศึกษาตอนปลายขึ้นที่อำเภอนครชัยศรีตั้งแต่ปีการศึกษา 2504  เป็นต้นไป โดยกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนดังกล่าวขึ้นที่ตำบลงิ้วราย ตรงข้ามสถานีรถไฟวัดงิ้วราย และตามหนังสือกรมวิสามัญที่ 3103/2504 ลงวันที่ 23 มีนาคมพ.ศ. 2504 ได้แจ้งว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ชื่อว่า โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์ ซึ่งเป็นชื่อที่อำเภอเสนอไปเพื่อระลึกถึงพระคุณของท่านพระครูปริมานุรักษ์บุญมีสุขาบูรณ์ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์จึงเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐแห่งแรกของอำเภอนครชัยศรี