กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเจนจิตร โพธิ์ปลั่ง