กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธมลวรรณ อิทิสาร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา
ครูผู้ช่วย