ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ วันเกียรติยศ
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 66
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ จัดงาน
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 66
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ โดยมี นายโอภาส เจริญเชื้อ นายกสมาคมฯ เป็นประธาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 66
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ขอแสดงความยินดีกับ ๑.เด็กชายธนบัตร จันทร์ทร ๒.เด็กชายสิทธา ปานเพ็ง ๓.เด็กชายหนุ่ม บุญคำ ได้เข้าร่วม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๑-ม.๓
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 66
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ขอแสดงความยินดีกับ ๑.นางสาวเบญญาภา จิรฐาทวีวัฒนกุล ๒.นายอภิรักษ์ ซุยมาเมือง และ ๓.นายศุภวิชญ์ จันทร์สอน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๔-ม.๖
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 66
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ให้กำลังใจและให้โอวาทนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ตัวแทนของ สพม.นครปฐม เข้าร่วมแบ่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ (ภาคกลางภาคตะวันออก) จำนวน ๒ รายการ
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 66
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ มอบรถจักรยานจำนวน ๔ ดัน ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี โดยได้รับการสนับสนุนรถจักรยานจากบริษัท บริษัท น้ำมันพืชไทย TVO จำกัด(มหาชน)
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 66
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ต้อนรับคณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มาประสานการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรวมพลป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 66
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เป็นประธนเปิดประชุมสภานักเรียน โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 66
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นำนักเรียนร่วมกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดยมีคณาจารย์จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู และวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรแนะแนว
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 66
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ร่วมประชุมประชุมผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 66
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ มอบผ้าห่ม ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีทุกระดับชั้น จำนวน ๔๗ ผืน โดยได้รับการสนับสนุนผ้าห่มจาก จากกองทุนศิริจิตอนุสรณ์
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 66
วันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นำนักเรียนเข้าร่วมเข้าร่วมปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาศักยภาพทีมแกนนำ ครั้งที่ ๑ โครงการเด็กรุ่นใหม่รู้ทันกัญ(ชา)
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 66
วันที่ 9 มกราคม 2566 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 มีกิจกรรมการเล่นเกมส์ แจกของรางวัล การแสดงความสามารถของนักเรียน
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
วันที่ 9 มกราคม 2566 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรม โครงการเยาวชนยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2556
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
วันที่ 8 มกราคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ครั้งที่ 1/2556
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
วันที่ 7 มกราคม 2566 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู การนำผลคะแนน o-net มาวิเคราะห์และวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเสริมสร้างสมรรถนะครูในการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
วันที่ 6 มกราคม 2566 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เป็นพื้นที่ในการฝึกซ้อมและถ่ายทำวีดีโอการแสดงเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ของชุมชนโรงหวด
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
วันที่ 4 มกราคม 2556 ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เข้าเยี่ยมนิเทศการจัดการเรียนรู้ ครูปิยมน สง่าอารีย์กูล วิทยากรท้องถิ่น รายวิชาคหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
วันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สรุปผลการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 65